Bourgas, Regional Library 'P.K.Yavorov' Information centre


Държавен архив

ДЪРЖАВЕН АРХИВ
http://www.archives.government.bg

" Държавен архив " е създаден като отдел на МВР - Бургас с ПМС от 1 март 1952 г., на основание на Указ 515 от 10 окт. 1951 г. за организиране на Държавен архивен фонд на НРБ.
С ПМС от 26 окт. 1961 г. и Заповед на председателя на ОНС - Бургас от 2 февр. 1962г. Държавният архив става самостоятелен орган за управление, с разпоредителни функции по отношение на работата с документите, създавани във всички държавни учреждения и организации на територията на Бургас и окръга.
Основните дейности на специалистите са в две направления:
    ДА
  • организиране, обработка, охрана и отчетност на държавното документално богатство от явен и поверителен характер от учрежденски и личен произход;
  • информационна, научно-издателска и популяризаторска дейност, която осигурява пълноценно използване на документите за различни цели - научно-изследователски, проучвателски, краеведчески и др.
  • Kъм Териториална дирекция "Държавен архив" - Бургас функционират читалня и две лаборатории - за фото и микрофилмиране и за консервация и реставрация.

Адрес: БУРГАС
ул. "Я.Якимов" № 7

Приемното време на читалнята :
ПОНЕДЕЛНИК, ВТОРНИК, СРЯДА, ЧЕТВЪРТЪК
от 8.30 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.00 ч.

Телефони:
Директор: 056/ 86 04 12
Читалня: 056/ 86 02 24
Старши експерти: 056/ 86 04 57; 86 04 58

Източник: Регионална библиотека П.К.Яворов, гр.Бургас - културно информационен център86
http://www2.burglib.org