Начало
Новини Електронни каталози Библиографии Контакти Услуги Каним Ви...
Търсене  
Библиотеката
 История
Биография на Пейо Яворов
 Дейности и задачи
 Електронни ресурси
 Структура
Директор
Заемна служба
Читалня "П. Дубарова"
Методичен отдел
Читалня за хуманитарни, точни и приложни науки
Междубиблиотечна заемна служба /МЗС/
Ресурсен център на Гьоте-институт България
Отдел "Нормативни документи"
Читалня за текуща периодика
Изкуство
Справочно-библиографски отдел и краезнание
Комплектуване и обработка
Обучителен център
Детски отдел
Автоматизация
Административен отдел
 Фондове и каталози
Фондове
Лични колекции
Каталози
 Библиографии
Георги Дюлгеров
проф. Иван Карайотов
Христо Фотев
Петя Дубарова
 Услуги
Правила
Такси
 Проекти и програми
Проект „Опознай Земята – пази я!”
Проект „Земята по-чиста, ние по-знаещи”
Проект "Глобални библиотеки"
ПРОЕКТ „РЕГИНА ПИ”
ABLE
Проекти на Министерство на културата
Мегапроект “Пушкинска библиотека”
Ресурсен център за съвременен танц
Проект „Парчета @рт”
 Каним Ви ...
 Нови постъпления и книги с автографи
НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ
АБОНАМЕНТ
АВТОГРАФИ
 Библиотечна мрежа
В областта
Библиотеките в България
СБИР
 За Вас, библиотекари
 Дарители
За 2018 год.
За 2017 год.
За 2016 год.
За 2015 год.
За 2014 год.
За 2013 год.
За 2012 год.
За 2011 год.
За 2010 год.
За 2009 год.
За 2008 год.
За 2007 год.
За 2006 год.
До 2006 год.
Електронни ресурси
 Дигитална библиотека
 Каталози
    · на РБ"П.К.Яворов"
    · РЕГИНА
    · РЕГИНА-ПИ
    · РЕГИНА СТАТИИ
    · на други библиотеки
Бургаски край
 Област
 Община
 Бургас
Никулден - Ден на Бургас
Освобождението на Бургас - 6 февруари
24-ти пехотен черноморски на Н.В.Царица Елеонора полк
 Общини в Бургаска област
 Културни институти
Галерии
Музеи
Държавен архив
Театри, музика...
Издателства
Творчески съюзи
Книжарници
МКЦ
 Културни прояви
Общински
Национални
Международни
Литературни новини
 Учебни заведения
 Народни читалища
 Национален парк     Странджа
Други
· Бележити дати и събития
· Културна програма
· Фотогалерия
Покажи / Скрий
 
Покажи / Скрий
Правила

ПРАВИЛА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ


РАЗДЕЛ  І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


         Чл.1. Тези правила уреждат взаимоотношенията на потребителите с Регионална библиотека „П.К.Яворов” – Бургас (наричана по-долу „Библиотеката”). Библиотеката е културно-информационен институт, който събира, съхранява, организира и предоставя за ползване библиотечния си фонд и специализирани информационни услуги на гражданите.

         Чл.2. Библиотеката осигурява достъп до знание, информация, учене през целия живот чрез разнообразие на ресурси и услуги и е общодостъпна за всички членове на обществото, независимо от раса, националност, етническа принадлежност, възраст, пол, религия, език, специални потребности, политически убеждения, икономически или трудов статус или образователно равнище.

         Чл.3. Работното време на Библиотеката се определя със Заповед на Директора.


РАЗДЕЛ ІІ
РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ


         Чл.4. Отношенията  между Библиотеката и потребителите се уреждат съгласно разпоредбите на Закона за обществените библиотеки и Закона за задълженията и договорите и се установяват с акта на издаване на лична потребителска карта.

         Чл.5. Когато Библиотеката предостави на потребителя библиотечни, библиографски и информационни услуги или библиотечни документи със задължение за връщане, между двете страни възниква договор – заем за послужване по чл. 243, 244, 247-249 от Закона за задълженията и договорите. Сключването на договора се установява с писмен документ – потребителска карта или заемна бележка, която се подписва от потребителя.

         Чл.6. Регистрацията на потребителите и издаването на потребителски карти се извършва на регистрационно гише в съответните отдели на библиотеката срещу представяне на лична карта. Библиотеката е администратор на лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни.

         Чл.7. (1) Регистрираните потребители заплащат цена за „потребителска карта” за ползване на Библиотеката, определена със заповед на Директора и получават потребителска карта. При всяко посещение във всички звена за обслужване на Библиотеката  те са длъжни да я представят при поискване.
                     (2) Издаването на потребителска карта не се заплаща в случаите, регламентирани в действащия Ценоразпис на услугите в Библиотеката.
                     (3) Потребителската карта е лична, със снимка и не се преотстъпва.

          Чл.8. При регистрирането на потребителите се спазват следните условия:
1.    Българските граждани се регистрират с документ за самоличност според чл.13 на  Закона за българските лични документи
2.    Чуждестранните граждани се регистрират с документ за самоличност според чл.14 на Закона за българските лични документи
3.    Деца до 14 години се записват с документ за самоличност на родителите или настойниците си.

         Чл.9. Граждани (болни, инвалиди), които са в невъзможност да се регистрират като потребители на място в Библиотеката, могат да ползват услугите й чрез регистрация, направена от упълномощено с писмен документ лице.

         Чл.10. Не могат да бъдат пререгистрирани потребители, които имат задължения към Библиотеката.

         Чл.11. При промяна на постоянния си адрес и/или документа за самоличност потребителят е задължен да уведоми Библиотеката.

         Чл.12. Абонаментните потребителски карти са различни по вид.    
1.    Годишна потребителска карта. Тя се издава за срок от 12 (дванадесет) последователни месеца, считано от датата на регистрация и се отнася за ползване на библиотечни документи и други услуги за дома и в Библиотеката
2.    Седмична потребителска карта. Тя се издава за срок от 1 седмица, считано от датата на регистрация и се отнася за ползване на библиотечни документи и други услуги единствено в читалните на Библиотеката.
3.    Еднодневна потребителска карта. Тя се издава за конкретния ден и дава право за ползване на библиотечни документи и други услуги единствено в читалните на Библиотеката.
4.    Почетна потребителска карта. Тя е безсрочна и безплатна и се издава с решение на Директора.
5.    Служебна потребителска карта. Тя е безсрочна и безплатна и се издава на настоящи и бивши служители и работници на Библиотеката и на
библиотекари от град Бургас и областта.
6.    На потребители, които са обявили изгубена или открадната карта, се издава дубликат, след заплащане на 0,50 лв.
                 
         Чл.13. Такса за издаване на потребителска карта не се заплаща в следните случаи:
-    лица до 7 години
-    при представяне на документ за инвалидност от ТЕЛК
-    служебни и почетни потребителски карти

         Чл.14. При регистрирането си потребителите се информират за видовете услуги, за мястото и реда на получаването им и за задълженията и отговорностите, които поемат, съгласно настоящите Правила.


РАЗДЕЛ ІІІ
ПОСЕЩЕНИЯ


         Чл.15. Ползването на Библиотеката става срещу представяне на потребителска карта.

         Чл.16. Внасянето на технически средства (лаптопи, фотоапарати и др.) става след уведомяване на дежурния библиотекар. Потребителят сам се грижи за опазването на личното си имущество. Библиотеката не носи отговорност за загубени или откраднати лични вещи, ако те не са оставени за съхранение в определените за това места.

         Чл.17. Не се разрешава внасянето на храни и напитки в залите на Библиотеката: Заемна за дома, Читални зали и обучителен център.

         Чл.18. Забранено е допускането в сградата на Библиотеката на потребители и посетители:
-    след употреба на алкохол или наркотични вещества;
-    със занижена лична хигиена или силно замърсено или неприлично облекло;
-    носещи оръжие

РАЗДЕЛ ІV
БИБЛИОТЕЧНИ УСЛУГИ

         Чл.19. Потребителите имат право да заемат или ползват библиотечни документи , да ползват услуги в следните звена за обслужване: 1.Заемни зали за дома; 2.Читални зали; 3.Детски отдел; 4.Обучителен център.

         Чл.20. Библиотеката предоставя на потребителите си основни и специализирани библиотечни услуги, съгласно чл.27 от Закона за обществените библиотеки. Специализираните библиотечни услуги се предоставят според Ценоразпис, утвърден със заповед на Директора и приет с решение на Общински съвет – Бургас.

         Чл.21. Потребителите до 14- годишна възраст се записват и обслужват във всички отдели на Библиотеката.

         Чл.22. Потребителите имат право да получават библиотечни документи от други библиотеки от страната и чужбина съгласно Кодекс на специализираната библиотечна услуга Междубиблиотечно заемане и Правилата за нейното прилагане в Библиотеката.

         Чл.23. Библиотеката обслужва хора с увреждания:
                   - специализирани потребителски места за лица със зрителни увреждания има в сградите на  ул. "Булаир" 10 и ул. "Шар планина" 18.
                   - х
ора с двигателни увреждания се обслужват в сградата на ул. "Булаир" 10, като могат да ползват книги от целия фонд на Библиотеката по заявка.

РАЗДЕЛ V
ПОЛЗВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДОМА

         Чл.24. Право за заемане на библиотечни документи дава Годишната потребителска карта.

 
         Чл.25. Потребителите не могат да заемат за дома следните библиотечни документи, съгласно Закон за културното наследство, Закон за задължителното депозиране на печатни и други произведения, Наредба за запазване на библиотечните фондове и Кодекс на специализираната библиотечна услуга Междубиблиотечно заемане: 1. Редки и ценни библиотечни документи
(ръкописи, палеотипи, старопечатни издания, архивни фондове, лични библиотеки, уникални издания).Те са под специален режим на съхранение и могат да се ползват само от научни работници (професори, доктори на науките, доценти) след представяне на нужния за това документ и с изричното разрешение на директора на институцията; 2. Библиотечни документи от подръчните фондове на отдели „Краезнание” и Справочно-библиографски и информационен отдел и тези от хранилище, маркирани със зелен и червен етикет; 3. Картографски издания, графични издания, репродукции, оригинални произведения на изкуството; 4. Периодични издания; 5. Библиотечни документи, получени по междубиблиотечно заемане и международно междубиблиотечно заемане.

         Чл.26. Потребителският картон се съхранява в електронен вариант и се попълва от дежурния библиотекар. Потребителят получава разпечатка на картона си, върху която се подписва срещу заетите библиотечни документи. Презаписаните библиотечни документи по телефон или електронна поща се отразяват в електронния потребителски картон и на вече съществуващата разпечатка.

        Чл.27. Срокът на заемане на документите за дома е както следва:
-    книги, графични издания на свободен достъп – 30 дни
-    нотни издания – 90 дни
-    грамофонни плочи – 5 дни
-    документи на магнитен/оптичен/цифров носител – 3 дни

        Чл.28. Удължаването на срока може да стане в съответния отдел, от който са заети библиотечните документи, по един от следните начини: лично, по телефон или по електронна поща (e-mail), но не повече от 2 (два) пъти след първоначалното заемане.

        Чл.29. При неспазване на определените срокове за връщане на заетите библиотечни документи, потребителят заплаща глоба както следва:
За възрастни – по  1 лв. за всеки месец закъснение и  12 лв.за повече от една година закъснение; за деца – 0,50 лв.

        Чл.30. Заявки за библиотечни документи от основния фонд на Заемна за възрастни се изпълняват на всеки час от книгохранилището в близост до сградата и един път седмично от отдалеченото книгохранилище.


РАЗДЕЛ VІ
ПОЛЗВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ В ЧИТАЛНИ ЗАЛИ

         Чл.31. Потребителските заявки за търсените библиотечни документи се приемат от дежурния библиотекар след представяне на валидна потребителска карта.

          Чл.32. Библиотечни документи с червена и зелена сигнатура, документи в единствен екземпляр, документи от специализираните фондове и периодични издания се ползват задължително и само в читалните зали на Библиотеката.

           Чл.33. Библиотечните документи се предоставят за ползване на основа на попълнена заемна бележка.

          Чл.34. Срокът за изпълнение на всяка потребителска заявка се определя съобразно местонахождението на хранилището, където се съхранява търсеният  библиотечен документ.
Забележка: Изпълнение на доставка на документи от:
-    локални хранилища – до 30 мин.
-    външни хранилища – до 1 ден.

          Чл.35. Библиотечни документи могат да бъдат запазени за ползване в Читални зали до 5 работни дни.

           Чл.36. Забранява се:
-     изнасянето на ползвани в читалните зали библиотечни документи, освен в случаите на регламентирано копиране, извършвано в Библиотеката и със знанието на дежурния библиотекар;
-    разговорите по мобилни телефони;
-    нарушаването на реда и тишината;
-    ползването на книжните тела на периодичните издания, които имат дигитални копия;
-    ползването на книжните тела на ДВ до 1965 г. Справките по него се
извършват от библиотекарите и се заплащат по утвърдената тарифа;
Изключения се допускат при заявена точна година и брой.
                
РАЗДЕЛ VІІ
МЕЖДУБИБЛИОТЕЧНО ЗАЕМАНЕ

         Чл.37. Библиотеката доставя на потребителите си чрез служба „Междубиблиотечно заемане” документи за временно ползване от библиотеки в страната и чужбина и обслужва с фондовете си библиотеки в страната и чужбина. Редът и начините на заемане на документи се урежда съгласно Кодекс на специализираната библиотечна услуга Междубиблиотечно заемане и Правилата за нейното прилагане в Библиотеката.

         Чл.38. Заявка за доставка на документи по междубиблиотечно и международно междубиблиотечно заемане се приема при предоставени в писмен вид пълни библиографски данни. Заявката може да бъде изпратена и по електронната поща на адрес:
mzs@burglib.org

         Чл.39. Чрез МЗС могат да се получават всички видове документи в оригинал или копия с изключение на справочници, енциклопедии, дисертации, отделни броеве или течения от периодични издания,редки, ценни и старопечатни издания.

         Чл.40. Статии от периодични издания и от сборници с научни доклади се предоставят задължително само под формата на копия, които могат да бъдат получени и по електронен път.

         Чл.41. Срокът за междубиблиотечното заемане на книги се регламентира от библиотеката, предоставяща материала и те се ползват само в Читалните зали на Библиотеката.

          Чл.42. Услугите на Междубиблиотечно и Международно междубиблиотечно заемане се заплащат според утвърдените такси на библиотеката, която изпраща съответния библиотечен документ плюс пощенските разходи.

        
РАЗДЕЛ VІІІ
ДРУГИ УСЛУГИ


         Чл.43. Право на ползване на интернет има всеки регистриран потребител на Библиотеката след представяне на валидна потребителска карта.

         Чл.44. Времето за непрекъснато ползване на компютър от един потребител е до 1 час. След изтичане на часа е възможно удължаване на времето за ползване при липса на други чакащи потребители.

         Чл.45. Не се разрешава: тегленето на софтуер, филми, музика.

         Чл.46. При неспазване на правилата за ползване на интернет, дежурният библиотекар има право да преустанови дейността на потребителя. При повторно нарушение  достъпът се прекратява за срок от един до три месеца след решение на ръководството.

         Чл.47. Копиране на библиотечни документи:
(1)    Копирането на библиотечни документи се извършва задължително и единствено в Библиотеката при спазване на изискванията на Чл.24(1) т.9 и т.11 от Закона за Авторското право и сродните му права.
(2)    Всеки потребител може да получи копие(ксерокопие, дигитално копие) на документи от Фондовете на Библиотеката, съгласно установения ред в тези Правила.

         Чл.48. Не е разрешено копиране на следните видове библиотечни документи:
-    документи от фонд старопечатни и редки издания;
-    на застрашени от унищожение библиотечни документи;
-    ксерокопирането на цели библиотечни документи и над 15-20 страници от един библиотечен документ

 Чл.49. Разрешава се:
 -    копирането периодични издания, издавани до 1944 г. и ДВ до 1965 г.
по фотоначин

           Чл.50. Библиотеката предлага обучителни услуги на потребители и граждани в Обучителния център. Регламентирането им става в годишния план на Библиотеката.

            Чл.51. Библиотеката предоставя експозиционно пространство, съобразявайки се със своя годишен план на културните събития.


РАЗДЕЛ ІХ
ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

            Чл.52. Потребителите са задължени:
1.    При влизане в Библиотеката да показват потребителската си карта на служителя на пропуска ( където е организиран)  и при връщането на заетите библиотечни документи.                                                          
2.    Задължително да ползват определените места за личен багаж и връхни дрехи.
3.    Да не оставят пари и ценности на гардероба. Библиотеката не носи отговорност за съхранението им.
4.    Да не внасят храни в зоните, определени за достъп на потребители. При внасянето на течности(вода и др.под.) те трябва да бъдат в плътно затворена бутилка.
5.    Да пазят ред и тишина в помещенията на Библиотеката. Задължително е преминаването на тих режим на работа на мобилните устройства.
6.    Да преглеждат заетите библиотечни документи при получаването им и ако забележат повреди, да съобщават за това на дежурния библиотекар, който отбелязва повредите.
7.    Да връщат заетите библиотечни документи в срок, определен от настоящите Правила.
8.    Да спазват реда и разположението на библиотечните документи в залите за свободен достъп и в читалните зали.
9.     При ксерокопиране, фотокопиране и при други случаи изнасянето им да става само с разрешение на дежурния библиотекар.
10.    Да се грижат за запазването на заетите библиотечни документи. Да не увреждат библиотечните документи, да ги пазят чисти, да не подчертават, да не правят бележки по полетата, да не прегъват и да не късат страници или части от страници.
11.    Да не повреждат каталозите и картотеките.
12.    Да преустановяват работата с библиотечните документи 15 минути преди края на работното време.
13.    Потребителите се задължават да спазват Правилата за противопожарна безопасност и Заповедта за забрана за тютюнопушене.
          
         Чл.53. Когато потребител загуби или повреди библиотечен документ до степен, че го направи негоден за ползване, той е длъжен:
1.    Да го замени с идентичен в библиографско отношение екземпляр;
2.    Да го замени с друго издание на същото заглавие;
3.    Да го замени с копие на оригиналния документ;
4.    Да го замени с равностойно по съдържание и стойност заглавие;
5.    Да заплати обезщетение в размер до петкратната стойност на библиотечния документ по пазарни цени.

Чл. 54. Когато потребителят не възмезди Библиотеката по Чл.53 спрямо
 него се прилага действието на чл.242 във връзка с чл.237 буква „В” от Гражданския процесуален кодекс. При отказ за спазване на действащите правила на потребителя може да му се отнеме правото да ползва услугите на Библиотеката за определено време или завинаги.
         Чл.55. Писмени документи със стойност на договор между Библиотеката и потребителите са: потребителска карта, заемна бележка и служебни удостоверения, посочени в текста на тези Правила.

          Чл.56. При наличие на данни за извършено от потребител или посетител престъпление, накърняващо обществения ред или имуществото на Библиотеката, тя уведомява следствените органи, на които предоставя наличната информация за възбуждане на наказателно производство.


РАЗДЕЛ Х
ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

          Чл.57. Служителите са задължени:
1. Да предлагат качествени библиотечно-информационни услуги;
2. Да спазват технологичните принципи за работа в Библиотеката
3. Да не разпространяват информация свързана с личните данни на потребителите и ползваните от тях библиотечни документи в Библиотеката. При нарушения същите носят наказателна отговорност по Закона за опазване на личните данни.
4. Да запознават новите потребители с реда за ползване на библиотечните материали и  услуги в библиотеката.
5. Да оказват помощ  на  потребителите при работа със справочния апарат и с фондовете на свободен достъп.
6. Да поддържат реда на фондовете на свободен достъп
7. Да спазват установените срокове при изпълнение на поръчки за библиотечни документи.
8. При невъзможност поръчаният библиотечен документ да бъде предоставен за ползване да информират потребителя и да му предоставят други възможности, които биха могли да удовлетворят интересите му в съответствие с действащите правила.
9. Своевременно да регистрират в електронния потребителски картон заемането и освобождаването на библиотечните документи от потребителите.
10. Дежурните библиотекари да проверяват  физическото състояние на ползваните от читателя библиотечни документи, след което да ги отписва от електронния му картон.
11. Да съблюдават спазването на реда в Библиотеката.
12. Да не допускат влизане в библиотеката на потребители без потребителска карта .
13. Да не допускат изнасяне на библиотечни материали извън установения ред.

         Чл. 58. В отношенията с потребителите, служителите се ръководят от приетите вътрешно-нормативни документи, както и принципите на Етичния кодекс на служителите в Библиотеката.

         Чл.59. Служителите на Библиотеката, които не спазват изискванията на настоящите Правила, подлежат на административни наказания, определени от
Правилника за вътрешния трудов ред на служителите и работниците в Библиотеката.

                                                   
РАЗДЕЛ ХІ
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

         Чл.60. Който умишлено повреди, унищожи или загуби документ от библиотечния фонд се наказва с глоба според чл.66(1) и (2) от Закон за обществените библиотеки.

         Чл.61. За кражба на библиотечни документи потребителят се лишава от правото да ползва библиотеката за срок до 2 години.

         Чл.62. (1) Нарушенията по Раздел ХІ от настоящите Правила се установяват с акт на Директора на Библиотеката
                      (2) Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.


             Тези Правила за обслужване на потребителите на Регионална библиотека „П.К.Яворов” – Бургас са приети с решение на Дирекционен съвет, проведен на 15.12.2014 година и влизат в сила от 05.01.2015 г.Назад Горе  
 

Формат за отпечатване  

© 2006, Регионална библиотека П. К. Яворов, гр.Бургас
Изработка: Prima-Soft