Начало
Новини Електронни каталози Библиографии Контакти Услуги Каним Ви...
Търсене  
Библиотеката
 История
Биография на Пейо Яворов
 Дейности и задачи
 Електронни ресурси
 Структура
Директор
Заемна служба
Читалня "П. Дубарова"
Методичен отдел
Читалня за хуманитарни, точни и приложни науки
Междубиблиотечна заемна служба /МЗС/
Ресурсен център на Гьоте-институт България
Отдел "Нормативни документи"
Читалня за текуща периодика
Изкуство
Справочно-библиографски отдел и краезнание
Комплектуване и обработка
Обучителен център
Детски отдел
Автоматизация
Административен отдел
 Фондове и каталози
Фондове
Лични колекции
Каталози
 Библиографии
Георги Дюлгеров
проф. Иван Карайотов
Христо Фотев
Петя Дубарова
 Услуги
Правила
Такси
 Проекти и програми
Проект „Опознай Земята – пази я!”
Проект „Земята по-чиста, ние по-знаещи”
Проект "Глобални библиотеки"
ПРОЕКТ „РЕГИНА ПИ”
ABLE
Проекти на Министерство на културата
Мегапроект “Пушкинска библиотека”
Ресурсен център за съвременен танц
Проект „Парчета @рт”
 Каним Ви ...
 Нови постъпления и книги с автографи
НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ
АБОНАМЕНТ
АВТОГРАФИ
 Библиотечна мрежа
В областта
Библиотеките в България
СБИР
 За Вас, библиотекари
 Дарители
За 2018 год.
За 2017 год.
За 2016 год.
За 2015 год.
За 2014 год.
За 2013 год.
За 2012 год.
За 2011 год.
За 2010 год.
За 2009 год.
За 2008 год.
За 2007 год.
За 2006 год.
До 2006 год.
Електронни ресурси
 Дигитална библиотека
 Каталози
    · на РБ"П.К.Яворов"
    · РЕГИНА
    · РЕГИНА-ПИ
    · РЕГИНА СТАТИИ
    · на други библиотеки
Бургаски край
 Област
 Община
 Бургас
Никулден - Ден на Бургас
Освобождението на Бургас - 6 февруари
24-ти пехотен черноморски на Н.В.Царица Елеонора полк
 Общини в Бургаска област
 Културни институти
Галерии
Музеи
Държавен архив
Театри, музика...
Издателства
Творчески съюзи
Книжарници
МКЦ
 Културни прояви
Общински
Национални
Международни
Литературни новини
 Учебни заведения
 Народни читалища
 Национален парк     Странджа
Други
· Бележити дати и събития
· Културна програма
· Фотогалерия
Покажи / Скрий
 
Покажи / Скрий
ПУБЛИКАЦИИ ЗА ХРИСТО ФОТЕВ ЗА ТВОРЧЕСТВОТО МУ


Х Р И С Т О  Ф О Т Е В

П У Б Л И К А Ц И И  ЗА  Х Р И С Т О  Ф О Т Е В


ЗА ТВОРЧЕСТВОТО МУ

1 9 6 1

196. ПОПИВАНОВ,Иван. Жизненост и яркост // П л а м ъ к, 1961, № 4, с. 59 - 61.
Анализ на стихотворението "Балада за България".

197. СВИЛЕНОВ, Атанас. С радост ще очакваме новата среща (с Христо Фотев) //С т у д. т р и б у н а, № 5, 24 окт. 1961.


1 9 6 2

198. БОЗДУГАНОВ,Н. За тези, които се учат да летят // С е п т е м в р и, 1962, № , с. 186 -190.
Поглед върху творчеството на поета.

199. ДАНЧЕВ,Пенчо. Пътуване към голямата поезия // Д а н ч е в, П. Писатели и време. - С., 1962, с. 102 - 108.


1 9 6 7

200. ГЕОРГИЕВ,Любен. Млади поети // Л и т. м и с ъ л, 1967, № 1, с. 112 - 127.
Също и в: Г е о р г и е в,Любен. Млади писатели. - С.,1969, с. 127 – 140.
Очерци за творчеството на Първан Стефанов и Хр. Фотев.


1 9 6 8

201. ЛИКОВА,Розалия. Христо Фотев // Л и к о в а, Розалия. Писатели и време. – С., 1968, с. 201 - 216.


1 9 6 9

202. ПОПИВАНОВ,Иван. Христо Фотев // П о п и в а н о в,Иван. Творчески пътища. – С., 1969, с. 228 - 240.


1 9 7 0

203. БОЯДЖИЕВА, Ваня. Христо Фотев: (Критичен очерк) // Т р а к и я, 1970, № 4, с. 30 - 33.
Също и в: Б о я д ж и е в а,Ваня.Профили. - С., 1972, с. 228 - 231.


1 9 7 5

204. КУНЧЕВ, Божидар. Христо Фотев // Р о д н а р е ч, 1975, № 4, с. 40 - 44.


1 9 8 0

205. МУТАФОВ, Енчо. "Свободно е сърцето" // С е п т е м в р и, 1980, № 2, с. 209 - 216.


1 9 8 1

206. МИНКОВА, Красимира. Философската лирика на Христо Фотев - зов за човеколюбие // Ч е р н о м о р с к и  ф р о н т (Бургас), № 12028, 24 юни 1981.

207. ПОПИВАНОВ, Иван. Чисти лирически видения.(Христо Фотев) // П о п и в а н о в,Иван. Творчески устреми. - С., 1981, с. 305 - 320.


1 9 8 2

208. НИКОЛОВА - ПАШОВА, Видка. В света наричан "море" // А Б В, № 31, 8 - 9 авг. 1982, с. 5.


1 9 8 3

209. НИКОЛОВА - ПАШОВА, Видка. Христо Фотев // Р о д н а р е ч, 1983, № 8, с. 37 - 40.

210. СПАСОВ, Иван. На думите в сияещия дъжд // С е п т е м в р и, 1983, № 12, с. 145 - 153.
Творчески портрет на Хр. Фотев.

211. МУТАФОВ, Енчо. Ритуал на съществуващ. // М у т а ф о в, Енчо. Промяна в сетивата. - С., 1983, с. 255 - 267.


1 9 8 4

212. ВЕЛЧЕВ, Иван. Възхитителният риск на поезията. // Л и т. ф р о н т, № 24, 14 юни 1984.

213. БЕЛЧЕВ, Михаил. Стихове, които раждат братство. // Ч е р н о м о р с к и  ф р о н т (Бургас), № 13022, 9 дек. 1984.

214. ИГОВ, Св. Поетът или слово за Христо Фотев. // М о р е (Бургас), 1984, № 1 - 2, с. 31 - 42.

215. СПАСОВ, Иван. На думите в сияещия дъжд. (Христо Фотев). // С п а с о в,Иван. Портрет на едно поколение: (Ч. 2.). - С, 1984, с. 271 - 294.
Също и в : С е п т е м в р и, 1983, № 12, с. 145 - 153.1 9 8 6

216. МИНКОВА, Красимира. Чудесното веселие на поета. // М о р е, (Бургас), 1986, № 2, с. 369 - 378.


1 9 8 7

217. ПОЕЗИЯТА е освобождаване. // Р о д о л ю б и е, 1987, № 2, с. 46.
Морето и Бургас в поезията на Христо Фотев.

218. НЕДЕЛЧЕВ, Михаил. Диалогът на две стихотворения. (Творческа лаборатория). // Ч е р н о м о р с к и  ф р о н т (Бургас), № 4, 7 ян.1987.
Етюд на един мотив у Лилиев и Хр.Фотев.


1 9 8 8

219. МОЛХОВ, Яко. Христо Фотев. // М о л х о в,Я. Времето на критика: Кн. 2. - С., 1988, с. 98 - 101.


1 9 8 9

220. ЦЕНКОВА, Вера. Христо Фотев. // Р о д н а р е ч, 1989, № 5, с. 46 - 50.


1 9 9 3

221. ЗА творчеството на Христо Ф о т е в // М о р е (Бургас), 1993, № 1, с. 10.

222. СИМЕОНОВА, Евдокия. "Аполис" - низвергнат от града, на който той посвети целия си живот. // А к ц е н т и (Бургас), № 113, 23 февр. 1993, с. 5.

223. ЦОНКОВ, Николай.Оцелели мигове в паметта. (Акценти от стария литературен Бургас). // А к ц е н т и (Бургас), № 115, 25 февр. 1993, с. 5.
Първите творчески стъпки на Хр.Фотев, Кр. Станишев и началото на литературния кръжок "Ат. Манчев" в Бургас.

224. ТОМОВ, Александър.Петимата големи. // Л и т. ф о р у м, № 26, 30 юни - 6 юли 1993.
На второ място сред най - талантливите съвременни поети е поставен Хр.Фотев.

225. ФИЛЧЕВА, Вяра."Не подозирах, че съм бил щастлив". // С в о б о д е н  г р а д (Бургас), № 33, 27 авг.- 2 септ. 1993, с. 12.
За творчеството на поета.

226. ХРИСТОВА, Сийка. Щедрата природа предопредели успеха на Христо. // С в о б о д е н  г р а д (Бургас), № 33,27 авг.- 2 септ. 1993, с. 12.

227. НОНЕВ, Богомил. Свят от доброта и състрадание // Д у м а, № 272, 12 ноем.1993.
За личността и поетичния свят на Хр. Фотев.


1 9 9 4

228. ВАНКОВ, Иван. Не питай напразно морето...Христо Фотев на 60 години // М о р е (Бургас), 1994, № 2, с. 7 - 9.

229. КУНЧЕВ, Божидар. Верността към думите // Л и т. ф о р у м, № 12, 23 - 29 март 1994, с. 3.
Поезията на Хр. Фотев.

230. ТЕОФИЛОВ, Иван. Князът на поезията // Л и т. ф о р у м, № 12, 23 - 29 март 1994, с. 3.

231. АНГЕЛОВА, Керана. Вярвам, че може да се живее, още повече тук е морето! // Ч е р н о м о р е – ю г (Бургас), № 130, 25 март 1994, с. 1, 6.
По повод 60 – годишния юбилей на поета Христо Фотев.

232. НЕНКОВ, Иван. Христо Фотев навърши 60 години // С л ъ н ч е в б р я г (Несебър), № 14, 15 – 22 апр. 1994.

233. РАХНЕВ, Елин. За Фотев, за Бургас, за "Богориди" и за още нещо // К о н т и н е н т, № 301, 30 дек.1994.


1 9 9 5

234. МАРИНЧЕВА, Ани. Премиера в столицата на Христо Фотевата библиофилска книга “Над съня” // Ч е р н о м о р е – ю г (Бургас), № 422, 22 март 1995, с. 1 – 2.

235. ПАВЛОВ, Таньо. Добри думи за Христо // Б у р г а с  д н е с  и  у т р е, № 703, 13 юли 1995, с. 5.
1 9 9 6

236. РАДОЙНОВ, Атанас. Докрай през всичките сезони. // Ч е р н о м о р с к и  ф а р, № 73, 27 март 1996, с. 6.
Жената в поезията на Христо Фотев.


1 9 9 7

237. БОГОВ, Димитър. Под асмата с Христо Фотев // Б у р г а с  д н е с  и  у т р е, № 1329, 7 окт. 1997, с. 9.


1 9 9 8

238. АЛИПИЕВА, Антоанета. Споменна снимка // А л и п и е в а, А. Четене на себе си. – С., 1998, с. 106 – 112.
За поезията на Хр. Фотев.

239. ВЪЛШЕБНИКЪТ на стиха. – М о р е (Бургас), 1998, № 3 – 4, с. 5.
Лириката на Христо Фотев. Честитка по случай 65 – та годишнина на поета.

240. АНГЕЛОВА, Керана. Той пак ще бъде рицарят на белия лист // Б у р г а с  д н е с  и  у т р е, № 1466, 30 апр. 1998, с. 10.
Също и в: Ч е р н о м о р е – ю г (Бургас), № 1275, 9 – 10 май 1998, с. 2.
Бургаската поетеса в защита на духовната и физическата свобода на поета.

241. Радой РАЛИН за Христо Ф о т е в. // Ч е р н о м о р с к и  ф а р (Бургас), № 157, 4 авг. 1998, с. 3.


1 9 9 9


242. ЙОРДАНОВ, Недялко. Ако България има петима големи поети, Христо е един от тях: [Интервю] // Б у р г а с  д н е с  и  у т р е, № 1725, 10 май 1999, с. 3.
Подпис: Красимира Германова и Красимира Димитрова. Мнение за тморчеството на Хр. Фотев и спомен
за първата реализация на “Словесен пейзаж” през 1978 г.


Назад Горе  
 

Формат за отпечатване  

© 2006, Регионална библиотека П. К. Яворов, гр.Бургас
Изработка: Prima-Soft